TOEPASSELIJK BEHOUDENS TEGENSTRIJDIGE BIJZONDERE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN


1.AFSLUITING EN VERBREKING
a) Onderstaande voorwaarden zijn de enige geldende en primeren op welkdanige aankoop- of verkoopvoorwaarden die op de brieven, enz. van de opdrachtgever zouden vermeld staan en primeren tevens op de voorwarden die eventueel op de bestelbon van de opdrachtgever vermeld staan. Het louter laten uitvoeren van de werkzaamheden door de BVBA DRAFAB geldt als aanvaarding door de opdrachtgever van de huidige algemene voorwaarden.
b) Bestellingen of opdrachten aanvaard door de agenten, tussenpersonen, vertegenwoordigers of om het even welke andere aangestelden van de BVBA DRAFAB zijn slechts geldig na schrifelijke bevestiging door de zaakvoerder van de BVBA DRAFAB.
c) Verbreking van de overeenkomst kan alleen plaatsvinden met uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de BVBA DRAFAB. Bij eenzijdige verbreking van de overeenkomst, is de opdrachtgever gehouden tot betaling van een schadevergoeding van 25% op de globale overeengekomen prijs, onverminderd het recht van BVBA DRAFAB een hogere schade te bewijzen.
d) Indien de overeenkomst wordt afgesloten met een rechtspersoon, worden de beheerders, zaakvoerders ofwelke titel dezen ook mogen voeren, onweerlegbaar geacht samen met de rechtspersoon, in wier naam zij gehandeld hebben, hoofdlijk en ondeelbaar gehouden te zijn.

2. OFFERTES, PRIJZEN, UITVOERINGSTERMIJNEN, MEERWERKEN
a) Elke offerte, in welke vorm ook opgesteld, bindt de BVBA DRAFAB gedurende een termijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de dag na de offertedatum. Bijgevolg dient de schriftelijke aanvaarding van de offerte, behoorlijk voor akkoord ondertekend, in het bezit van de BVBA DRAFAB te zijn, uiterlijk op de laatste dat van de genoemde termijn.
b) Alle prijzen zijn gebaseerd op de thans geldende grondstofprijzen, lonen en weddes, sociale lasten, wisselkoersen, vrachtkosten, taksen, algemene onkosten enz. Elke wijziging hierin voor de uitvoering en/of beëindiging van de werken geeft de BVBA DRAFAB het recht de prijzen in verhouding aan te passen, behalve indien de offerte uitgaande van de BVBA DRAFAB op de wijze binnen de termijnvoorzien in artikel 2a), hierboven, voor akkoord terug in het bezit van de BVBA DRAFAB is gekomen. De prijzen blijven evenwel steeds, en bijgevolg ook de omstandigheid voorzien bij artikel 2a) hierboven voor herziening vatbaar indien de werken niet kunnen uitgevoerd of voltooid worden binnen de geplande of normale termijn en dit buiten de verantwoordelijkheid van de BVBA DRAFAB.
c) Uitvoeringstermijnen worden enkel bij benadering en ter informatie verstrekt. Het verstrijken kan geen aanleiding geven tot vernietigenvan de overeenkomst noch tot het eisen van een schadevergoeding. De leveringstermijn begint te lopen na de betaling van het voorschot.
d) Stakingen, rampen, ongevallen en alle oorzaken die tot gevolg mochten hebben de bevoorrading, de transportmiddelen of de verwerking door de BVBA DRAFAB te belemmeren, zijn zonder meer gevallen van overmacht die vertraging of schorsing van de uitvoeringder werken, of zelfs gehele of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst wettigen, zonder dat de opdrachtgever zijn opdracht mag annuleren of welke schadevergoeding ook mag vragen.
e) Zo lopende en/of na de uitvoering der werken zoals beschreven in de offerte en/of opdracht, andere dan beschreven werken worden uitgevoerd, dan wordt onweerlegbaar geacht dat deze meerwerken worden uitgevoerd in uitdrukkelijke opdracht van de opdrachtgever tegen de alsdan geldende dagprijzen, boven en buiten de oorspronkelijk overeengekomen prijs.

3. WAARBORG EN AANSPRAKELIJKHEID
a) Zo de opdrachtgever zelf de grondstoffen en/of materialen levert en/of oplegt, verleent de BVBA DRAFAB nopens de grondstoffen en/of materialen geen enkele waarborg, noch neemt de BVBA DRAFAB de verantwoordelijkheid op zich nopens de geschiktheid, kwaliteit enz. van deze grondstoffen. Alleen reeds het feit dat de BVBA DRAFAB de werken uitvoert met de door de opdrachtgever geleverde en/of opgelegde materialen en/of grondstoffen, bewijst onweerlegbaar dat de BVBA DRAFAB tegenover de opdrachtgever het meest ruime voorbehoud heeft gemaakt, onverminderd het recht van de BVBA DRAFAB dit voorbehoud met alle mogelijke rechtsmiddelen te bewijzen.
b) Louter examplatief wordt gespecifieerd dat het betalen van de desbetreffende factuur, zo ook het niet formuleren van de klachten tegen de desbetreffende factuur, levering en/of werken op de wijze zoals voorzien in artikel 5 hieronder, als het louter in gebruik nemen van het gebouw waarvan de werken werden uitgevoerd, geldt als aanvaarding van de uitgevoerde werken, respectievelijk als definitieve oplevering.

4.BETALING
a) De BVBA DRAFAB is gerechtigd voorschotfacturen op te maken ten belope van de werkelijk uitgevoerde werken.
b) Alle facturen zijn op factuurdatum en contant en zonder enige korting betaalbaar in Poperinge. Het trekken van een wissel of enige andere regeling ook, brengt geen schuldvernieuwing of een afwijking aan de bepalingen van de overeenkomst mee.
c) bij gebreke van betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder enige aanzegging een intrest verschuldigd van 1,5% per maand op de verschuldigde bedragen, tot op datum van de integrale betaling.
d) het loutere feit van niet-betaling op de vervaldag geeft de BVBA DRAFAB het recht van rechtswege en zonder enige aanmaning een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van 150 euro te eisen.
e) In geval een verschuldigd bedrag op de vervaldag niet is betaald, wordt elk ander bedrag dat nog verschuldigd is, van rechtswege en zonder enige aanzegging opeisbaar. Bij niet-betaling op de vervaldag heeft de BVBA DRAFAB zich het recht de overeenkomst of een gedeelte ervan, dat nog niet werd uitgevoerd, te annuleren of op te schorten en welke waarborg ook te eisen die zij nuttig achten.
f) Tijdens de uitvoering van de werken houdt de BVBA DRAFAB zich het recht voor betalingswaarborgen te eisen. Bij gebrek aan die waarborgen zal de BVBA DRAFAB met volle recht van de opdracht kunnen afzien zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn.

5. KLACHTEN
a) Klachten betreffende de leveringen dienen onmiddellijk aangetekend en bij de levering aan de BVBA DRAFAB ter kennis gebracht te worden. Na levering kunnen geen klachten meer aanvaard worden. het afnemen van de levering met de loutere vermelding ‘onder voorbehoud van nazicht’ of een andere formule, wordt niet als klacht beschouwd, zo de afnemer niet binnen de 24 uren na de levering en aangetekend een gedetailleerde opsomming van de beweerde gebreken opgeeft.
b) Klachten i.v.m. de uitgevoerde werken of facturatie ervan, zullen alleen in aanmerking genomen worden indien zij binnen de vijf dagen na uitvoering van het desbetreffende werk, respectievelijk na factuurdatum per aangetekend schrijven worden meegedeeld.
c) In geen geval kan de opdrachtgever een klacht als voorwendsel inroepen om zijn betalingen te schorsen of te vertragen.

6. SPECIFIEKE VOORWAARDEN EIGEN AAN HET PRODUCT.
Lichte verschillen in kleur en toleranties op afmetingen “+0,5 en -0,5 mm” die vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen, kunnen niet beschouwd worden als een gebrek in de conformiteit als een zichtbaar of verborgen gebrek.
Alle verantwoordelijkheid voor het scheeftrekken of barsten van het meubilair wordt afgewezen wanneer gedurende de eerste twee stookperiodes geen luchtbevochtiging wordt toegepast, en dit met een minimum van 60%.
Alle verantwoordelijkheid voor het zwellen van binnendeuren in “natte cellen” (semi-professionele keukens, sanitaire ruimtes,…) wordt afgewezen wanneer : a)in het bestek niet werd voozien om ofwel het deurblad onderaan te laten schilderen of vernissen ofwel om het deurblad onderaan met minimum 1 cm te laten inkorten. b) dit het gevolg is van reiniging met overvloedig veel water.
Uitvoeringsplannen : Is in de prijs voorzien : 1 werktekening en 1 aanpassing op deze werktekening. Verdere wijzigingen worden verrekend aan uurtarief 50 euro /uur.
Keuringen en attesten : Tenzij uitdrukkelijk in de offerte vermeld, zijn keuringen en attesten nooit voorzien en kunnen ook niet ten laste van de BVBA DRAFAB worden gelegd.

7. RECHTSMACHT
Bij eventuele betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Ieper bevoegd.